Tellimuse ja müügitingimused

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

Tellimuse ja müügitingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi Tellimistingimused) kehtivad BS-partner OÜ (edaspidi Müüja), registrikood 14705046, aadress Tartu mnt 52-201, Tallinn, 10115, Harjumaa, internetipoes (www.bs-partner.ee) müügil olevate kaupade ostmisel kliendi (edaspidi Klient) poolt.

1.2. Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Tellimistingimustest, Müüja hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

2. Lepingu jõustumine

Müügileping loetakse sõlmituks Ostja poolt tellimuse eest Müüjale tasumisega (Ostja nõustumus ehk aktsept Müügilepingu sõlmimiseks). Müügileping jõustub tellimuse eest tasumisega. Müügilepingu jõustumisest tekib Müüjal kohustus Kaup Ostjale üle anda.

3. Kauba ja teenuste hinnad

3.1. Kaupade juures olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2. Müüja jätab endale õiguse teha kauba hindades korrektuure teavitades sellest koduleheküljel hindade uuendamisega. Tellides garanteeritakse kliendile tellimuse esitamisel kehtivad kauba hinnad antud tellimuse ulatuses.

3.3. Hinna puudumisel või 0 eurose hinnaga kaupade kohta täpne kauba hind andmebaasis puudub ning hinna täpsustamiseks palume ühendust võtta telefoni või e-maili teel. Vastav tellimus korrigeeritakse ning kinnitus saadetakse tellijale esimesel võimalusel.

3.4 Interneti hinnad kehtivad ainult e-poes.

4. Kaupade eest tasumise ja kättesaamise viisid:

4.1. Võimalikud kauba eest tasumise ja kohaletoimetamiseviisid: Klient tuleb kaubale Müüa kauplusesse järgi. Kauba ja teenuste eest tasutakse kauba kättesaamisel sularahas või ettemaksuna pangaülekandega. Kaup soovi korral saadetakse Kliendile kullerfirmaga. Kauba ja teenuste eest tasutakse 100% ette pangaülekandega.

NB! Makstes pangalingiga vajutage kindlasti peale makse sooritamist nuppu „Tagasi kaupmehe juurde”. Vastasel korral võib juhtuda, et info makse õnnestumise kohta ei jõua meieni ning Teie tellimuse täitmine viibib.

5. Kauba saadavus

5.1. Kauba saadavuse info on ära toodud kaupa kirjeldavas infos. Andmeid koduleheküljel uuendatakse vastavalt võimalusele ning tulenevalt ajalisest viivitusest ning võimalikest ebatäspsustest andmebaasi ja tegeliku Müüja laoseisu ja tarnijate laoseisu vahel ei saa Müüja garanteerida kauba saadavust. Taoliste olukordade ilmnemisel teavitab Müüja koheselt Klienti ning tellimuse edasine täitmine lepitakse kokku vastavalt Kliendi soovidele ja Müüja võimalustele.

6. Kliendi õigus tellimusest taganeda

6.1. Kliendil on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest kliendile.

6.2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab klient esitama vastavasisulise avalduse Müüja meiliaadressil shop@bs-partner.ee ja tagastama tellitud kauba.

6.3. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema kõigi markeeringute ning originaalpakendis.

6.4. Kui tagastamisele kuuluv kaup on halvenenud ja halvenemine ei ole tekkinud asja korrapärase kasutamise tulemusena, tuleb Tellijal hüvitada asja väärtuse vähenemine.

6.5. Müüja tagastab Tellijale lepingust taganemisel kauba eest tasutud summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemisest alates Tellija poolt osutatud pangaarvele (kaup peab olema tagastatud või klient peab tõendama, et tagastatav kaup on teele pandud).

6.6. Kauba tagastamisel tuleb kliendil tasuda kauba tagastamisega seonduvad kulud.

6.7 Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

7. Müüjal õigus lepingust taganeda

7.1. Müüjal on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Klient ei ole arvel näidatud aja jooksul arvet tasunud või kui Müüjal vastava kauba varud on ammendunud.

7.2. Tellitud kaupa hoiab Müüja Kliendi teavitamisest alates 30 päeva. Kliendile makstakse raha tagasi avalduse alusel, millest on maha arvatud kaupade käsitlus ja hoiukulud.

7.3 Müüjal ei ole muul põhjusel võimalik Müügilepingut täita.

8. Garantiitingimused

8.1. Kui Kaubale on ette nähtud müügigarantii, kohustub Müüja garantiitingimusi täitma ning puudustega Kauba ettenähtud tingimustel parandama.

8.2. Kaupadel kehtivad müügigarantii tähtajad on toodud Kaubale lisatud garantiidokumendist. Garantiitähtaeg algab Müügilepingu sõlmimisest ja kehtib Kaubale lisatud garantiidokumendis näidatud perioodil Garantii kehtib kaubale vaid koos ostuarvega.

8.3. Juhul, kui garantiitingimustes ei ole märgitud teisiti, siis:

8.3.1. annab müügigarantii Ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist ;

8.3.2. Kauba parandamise puhul garantiitähtajal ei pikene müügigarantii parandamise aja kestuse võrra vaid kehtib kuni esialgselt määratud perioodini;

8.3.3. Kauba parandamisel Kaubas asendatud detailidele kehtib garantii ajani, mil lõpeb Kaubale esialgselt antud garantiitähtaeg;

8.3.4. garantiitähtajal asendatud Kauba garantiitähtaeg lõpeb ajal, mil pidi lõppema ostetud Kaubale esialgselt antud garantiitähtaeg.

8.4. Garantii alla ei kuulu puudused, mis on põhjustatud Kauba mehaanilisest vigastusest, aga ka vedeliku-, niiskus-, temperatuuri- ja muudest sarnastest kahjustusest, Kauba mitteotstarbekohasest kasutamisest, Kauba kasutamisest vastuolus kasutusjuhendis kirjeldatud nõuetega või loomulikust kulumisest.

9. Puudustega kaubast tulenevate pretensioonide esitamine ja lahendamine

9.1. Kauba varjatud puuduse, milleks loetakse eelkõige puudust Kauba kvaliteedis, ilmnemisel kohustub Ostja koheselt teavitama Müüjat probleemist e-posti teel e-posti aadressil shop@bs-partner.ee ning esitama järgmiseinformatsiooni:

9.1.1. nimi ja kontaktandmed;

9.1.2. Kauba puuduse kirjeldus ja arvatav põhjus;

9.1.3. Müügilepingu number.

9.2. Teavitus peab olema saadetud mitte hiljem, kui puuduse avastamise järgsel

päeval peale kauba kättesaamist. Nimetatud tähtaja möödalaskmise korral kaotab

Ostja õiguse nõuda Müüalt Kauba parandamist või väljavahetamist.

9.3. Müüja ei vastuta:

9.3.1. Ostjast tingitud Kauba kahjustumise eest;

9.3.2. defektide eest, mis on tekkinud Kauba ebaõigest hoidmisest või kasutamisest;

9.3.3. defektide eest, mis on tekkinud Kauba loomuliku füüsilise muutumise tõttu;

9.3.4. Kauba omaduste Ostjale mittesobivuse eest, kui mittesobivus ei ole tingitud Kaubal esinenud defektist;

9.3.5. muudel seaduses ja Müügilepingus sätestatud juhtudel.

10. Vastutus ja vääramatu jõud

10.1. Müüja ei vastuta ühelgi juhul:

10.1.1. kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või pangalingi- või krediitkaardimakse ja sellest tulenevalt Müügilepingu sõlmimine võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või pangalingi- või krediitkaardimaksega seoses tekib probleeme, on Ostja kohustatud teatama neist viivitamatult Müüjale;

10.1.2. Ostjale tekitatud kahju eest, kui Ostja identiteeti kasutab teine isik.

10.2. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Müügilepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

10.3. Müüja ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest või Ostja enda vastuvõtuviivitusest, milleks on muuhulgas Ostja poolse Müügilepingu järgse sobiliku vastuvõtja puudumine Kauba üleandmise asukohas selleks ettenähtud ajal.

10.4. Müüja ei kompenseeri Ostjale ühelgi juhul mistahes mittevaralist kahju või kolmandale isikule makstud mittevaralise kahju hüvitist, samuti mistahes kaudset kahju (näiteks saamata jäävat tulu).

10.5. Müüja ei kompenseeri Ostja kahju, mis tekib põhjusel, et Ostja võttis enda peale kolmandate isikute ees Kaubaga seoses mistahes kohustusi (näiteks kohustust Kaup kolmandale isikule võõrandada, pantida, üle anda vms).

10.6. Müüja ei kompenseeri Ostjale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju.

10.7. Müüja ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib Ostjal tulenevalt asjaolust, et Müüa on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda.

11. Omandireservatsioon

11.1. Kuni kauba hinna täieliku tasumiseni on kaup Müüa omand.

12. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

12.1. Müüja ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a transporditeenuse pakkujatele kauba Tellijale toimetamiseks.

12.2. Müüja kasutab Tellija kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tellijale ainult juhul, kui Tellija on seda soovinud.

13. Tellimistingimuste ja hinnakirja muudatused

13.1. Müüjal on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada.

13.2. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje www.bs-partner.ee ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest.

13.3. Kui tellimus on esitatud enne tingimuste ja hinnakirja muudatusi, siis kohaldatakse Tellijale tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja.

14. Järelvalve asutus ja vaidlused

14.1. Tellimistingimuste alusel sõlmitud lepingute üle on järelvalvepädevus Tarbijakaitseameti juures tegutseval tarbijavaidluste komisjonil. Täiendatavat infot saab tarbijakaitse komisjoni nõuandetelefonilt 1330 või 6 201 707.

14.2. Kliendil on õigus esitada kaebus Tarbijakaebuste komisjonile.

15. Lõppsätted

15.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

15.2. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

Peale ostu-müügilepingu sõlmimist jäävad tellimistingimused kättesaadavaks aadressil http://www.bs-partner.ee

OSTUKORV

close