0

AMETLIK ESINDUSPOOD

Tellimuse ja müügitingimused

Tellimuse ja müügitingimused

Tellimuse ja müügitingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi Tellimistingimused) kehtivad BS-partner

OÜ (edaspidi Müüa), registrikood 14705046, aadress Tartu mnt 52-201, Tallinn,

10115, Harjumaa, internetipoes (www.bs-partner.ee) müügil olevate kaupade

ostmisel kliendi (edaspidi Klient) poolt.

1.2. Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Tellimistingimustest, Müüa

hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

2. Lepingu jõustumine

Müügileping loetakse sõlmituks Ostja poolt tellimuse eest Müüale tasumisega

(Ostja nõustumus ehk aktsept Müügilepingu sõlmimiseks). Müügileping jõustub

tellimuse eest tasumisega. Müügilepingu jõustumisest tekib Müüal kohustus

Kaup Ostjale üle anda.

 

3. Kauba ja teenuste hinnad

3.1. Kaupade juures olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2. Müüa jätab endale õiguse teha kauba hindades korrektuure teavitades sellest

koduleheküljel hindade uuendamisega. Tellides garanteeritakse kliendile

tellimuse esitamisel kehtivad kauba hinnad antud tellimuse ulatuses.

3.3. Hinna puudumisel või 0 eurose hinnaga kaupade kohta täpne kauba hind

andmebaasis puudub ning hinna täpsustamiseks palume ühendust võtta telefoni

või e-maili teel. Vastav tellimus korrigeeritakse ning kinnitus saadetakse tellijale

esimesel võimalusel.

3.4 Interneti hinnad kehtivad ainult e-poes. 

 

4. Kaupade eest tasumise ja kättesaamise viisid:

4.1. Võimalikud kauba eest tasumise ja kohaletoimetamiseviisid:

Klient tuleb kaubale Müüa kauplusesse järgi. Kauba ja teenuste eest tasutakse

kauba kättesaamisel sularahas või ettemaksuna pangaülekandega.

Kaup soovi korral saadetakse Kliendile kullerfirmaga. Kauba ja teenuste eest

tasutakse 100% ette pangaülekandega.

NB! Makstes pangalingiga vajutage kindlasti peale makse sooritamist nuppu

„Tagasi kaupmehe juurde”. Vastasel korral võib juhtuda, et info makse

õnnestumise kohta ei jõua meieni ning Teie tellimuse täitmine viibib.

 

5. Kauba saadavus

5.1. Kauba saadavuse info on ära toodud kaupa kirjeldavas infos. Andmeid

koduleheküljel uuendatakse vastavalt võimalusele ning tulenevalt ajalisest

viivitusest ning võimalikest ebatäspsustest andmebaasi ja tegeliku Müüa

laoseisu ja tarnijate laoseisu vahel ei saa Müüa garanteerida kauba saadavust.

Taoliste olukordade ilmnemisel teavitab Müüa koheselt Klienti ning tellimuse

edasine täitmine lepitakse kokku vastavalt Kliendi soovidele ja Müüa

võimalustele.

 

6. Kliendi õigus tellimusest taganeda

6.1. Kliendil on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14

päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest kliendile.

6.2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab klient esitama vastavasisulise avalduse

Müüa meiliaadressil shop@bs-partner.ee ja tagastama tellitud kauba.

6.3. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema kõigi markeeringute

ning originaalpakendis.

6.4. Kui tagastamisele kuuluv kaup on halvenenud ja halvenemine ei ole tekkinud

asja korrapärase kasutamise tulemusena, tuleb Tellijal hüvitada asja väärtuse

vähenemine.

6.5. Müüa tagastab Tellijale lepingust taganemisel kauba eest tasutud summa

esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust

taganemisest alates Tellija poolt osutatud pangaarvele (kaup peab olema

tagastatud või klient peab tõendama, et tagastatav kaup on teele pandud).

6.6. Kauba tagastamisel tuleb kliendil tasuda kauba tagastamisega seonduvad

kulud.

6.7 Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

 

7. Müüal õigus lepingust taganeda

7.1. Müüal on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui

Klient ei ole arvel näidatud aja jooksul arvet tasunud või kui Müüal vastava kauba

varud on ammendunud.

7.2. Tellitud kaupa hoiab Müüa Kliendi teavitamisest alates 30 päeva. Kliendile

makstakse raha tagasi avalduse alusel, millest on maha arvatud kaupade käsitlus

ja hoiukulud.

7.3 Müüal ei ole muul põhjusel võimalik Müügilepingut täita.

 

8. Garantiitingimused 

8.1. Kui Kaubale on ette nähtud müügigarantii, kohustub Müüa garantiitingimusi

täitma ning puudustega Kauba ettenähtud tingimustel parandama.

 8.2. Kaupadel kehtivad müügigarantii tähtajad on toodud Kaubale lisatud

garantiidokumendist. Garantiitähtaeg algab Müügilepingu sõlmimisest ja kehtib

Kaubale lisatud garantiidokumendis näidatud perioodil

Garantii kehtib kaubale vaid koos ostuarvega.

8.3. Juhul, kui garantiitingimustes ei ole märgitud teisiti, siis:

8.3.1. annab müügigarantii Ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta

parandamist ;

8.3.2. Kauba parandamise puhul garantiitähtajal ei pikene müügigarantii

parandamise aja kestuse võrra vaid kehtib kuni esialgselt määratud perioodini; 

8.3.3. Kauba parandamisel Kaubas asendatud detailidele kehtib garantii ajani, mil

lõpeb Kaubale esialgselt antud garantiitähtaeg;

8.3.4. garantiitähtajal asendatud Kauba garantiitähtaeg lõpeb ajal, mil pidi

lõppema ostetud Kaubale esialgselt antud garantiitähtaeg.

8.4. Garantii alla ei kuulu puudused, mis on põhjustatud Kauba mehaanilisest

vigastusest, aga ka vedeliku-, niiskus-, temperatuuri- ja muudest sarnastest

kahjustusest, Kauba mitteotstarbekohasest kasutamisest, Kauba kasutamisest

vastuolus kasutusjuhendis kirjeldatud nõuetega või loomulikust kulumisest. 

 

9. Puudustega kaubast tulenevate pretensioonide esitamine ja lahendamine

 9.1. Kauba varjatud puuduse, milleks loetakse eelkõige puudust Kauba

kvaliteedis, ilmnemisel kohustub Ostja koheselt teavitama Müüat probleemist e-

posti teel e-posti aadressil shop@bs-partner.ee ning esitama järgmise

informatsiooni:

9.1.1. nimi ja kontaktandmed;

9.1.2. Kauba puuduse kirjeldus ja arvatav põhjus; 

9.1.3. Müügilepingu number.

9.2. Teavitus peab olema saadetud mitte hiljem, kui puuduse avastamise järgsel

päeval peale kauba kättesaamist. Nimetatud tähtaja möödalaskmise korral kaotab

Ostja õiguse nõuda Müüalt Kauba parandamist või väljavahetamist. 

9.3. Müüa ei vastuta:

9.3.1. Ostjast tingitud Kauba kahjustumise eest;

9.3.2. defektide eest, mis on tekkinud Kauba ebaõigest hoidmisest või

kasutamisest;

9.3.3. defektide eest, mis on tekkinud Kauba loomuliku füüsilise muutumise

tõttu; 

9.3.4. Kauba omaduste Ostjale mittesobivuse eest, kui mittesobivus ei ole

tingitud Kaubal esinenud defektist;

9.3.5. muudel seaduses ja Müügilepingus sätestatud juhtudel.

 

10. Vastutus ja vääramatu jõud 

10.1. Müüa ei vastuta ühelgi juhul:

10.1.1. kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või pangalingi- või krediitkaardimakse ja sellest tulenevalt Müügilepingu sõlmimine võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või pangalingi- või krediitkaardimaksega seoses tekib probleeme, on Ostja kohustatud teatama neist viivitamatult Müüale;

10.1.2. Ostjale tekitatud kahju eest, kui Ostja identiteeti kasutab teine isik.

10.2. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Müügilepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

10.3. Müüa ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest või Ostja enda vastuvõtuviivitusest, milleks on muuhulgas Ostja poolse Müügilepingu järgse sobiliku vastuvõtja puudumine Kauba üleandmise asukohas selleks ettenähtud ajal.

10.4. Müüa ei kompenseeri Ostjale ühelgi juhul mistahes mittevaralist kahju või kolmandale isikule makstud mittevaralise kahju hüvitist, samuti mistahes kaudset kahju (näiteks saamata jäävat tulu). 

10.5. Müüa ei kompenseeri Ostja kahju, mis tekib põhjusel, et Ostja võttis enda peale kolmandate isikute ees Kaubaga seoses mistahes kohustusi (näiteks kohustust Kaup kolmandale isikule võõrandada, pantida, üle anda vms).

10.6. Müüa ei kompenseeri Ostjale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju. 

10.7. Müüa ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib Ostjal tulenevalt asjaolust, et Müüa on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda. 

 

11. Omandireservatsioon

11.1. Kuni kauba hinna täieliku tasumiseni on kaup Müüa omand.

 

12. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

12.1. Müüa ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a

transporditeenuse pakkujatele kauba Tellijale toimetamiseks.

12.2. Müüa kasutab Tellija kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni

edastamiseks Tellijale ainult juhul, kui Tellija on seda soovinud.

 

13. Tellimistingimuste ja hinnakirja muudatused

13.1. Müüal on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada.

13.2. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse

internetilehekülje www.bs-partner.ee ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ja

täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest.

13.3. Kui tellimus on esitatud enne tingimuste ja hinnakirja muudatusi, siis

kohaldatakse Tellijale tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja.

 

 

14. Järelvalve asutus ja vaidlused

14.1. Tellimistingimuste alusel sõlmitud lepingute üle on järelvalvepädevus

Tarbijakaitseameti juures tegutseval tarbijavaidluste komisjonil. Täiendatavat

infot saab tarbijakaitse komisjoni nõuandetelefonilt 1330 või 6 201 707.

14.2. Kliendil on õigus esitada kaebus Tarbijakaebuste komisjonile.

 

15. Lõppsätted

15.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse

Eesti Vabariigi õigust.

15.2. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas

tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse

seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige

lähedasem.

 

Peale ostu-müügilepingu sõlmimist jäävad tellimistingimused kättesaadavaks

aadressil http://www.bs-partner.ee

Küpsiste poliitikas
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Logi sisse
Ostukorvi ülevaade